چه وزیری بز اخفش می‌شد؟

نمونه آن یک جوان تحصیل کرده بود که هویدا او را برای وزارت کشاورزی معرفی کرد. در نخستین جلسه‌ای که او به شورای اقتصاد آمد شاه به او گفت که از وزارت کشاورزی برای عدم توجه به تولید گوشت و شیر کافی ناراضی است. آنگاه گفت که در ایران ما چند گاو شیرده داریم و چقدر شیر می‌دهند؟ که البته وزیر تازه‌وارد جواب را نمی‌دانست. پس شاه هلند را مثال زد که هلند چند گاو دارد و هر گاو چقدر شیر می‌دهد و آن کشور چند گاو گوشتی دارد و تولید گوشت آنها چقدر است.