نبود اتحادیه‌‌‌های کارگری حامی حقوق نیروهای کار از مسائلی است که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده و جای خالی آن را دلیل اصلی عقب ماندن رشد دستمزد از تورم در ایران طی سال‌های اخیر می‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌دانند.  در عین حال وجود برخی مشکلات ساختاری نظیر انزوای اقتصاد کشور و فقدان بنگاه‌‌‌های صادرات‌‌‌محور و پیشران که دستمزدهای مناسبی را به نیروهای کار متخصص کشور بپردازند، موجبات وضعیت فعلی را پدید آورده است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز سعی کرده است از چند زاویه به این موضوع مهم و حیاتی بپردازد و راه‌‌‌هایی را برای چالش دستمزد و بهبود نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ارائه دهد.