۱- توان مدیریت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد را داشته باشد. ۲- برایش بلندمدت، مهم‌تر از کوتاه‌مدت باشد. ۳- حمل و نقل ریلی را مقدم بر اتوبان‌سازی بداند. ۴- علاوه بر آشنایی با ساختار و مناسبات قدرت، وجاهت سیاسی‌اش در حد و اندازه‌های نشستن پشت میز هیات دولت باشد. ۵- قانون‌مدار باشد. ۶- شهرداری را نهاد حکمروایی شهری و نه ابزار اعمال اراده سوداگران شهر فروش بداند. ۷- مالکیت خصوصی را ارج نهد. ۸- به حوزه‌های شهرسازی، اقتصاد، حمل و نقل، جامعه شناسی، عمران و محیط‌زیست، اشراف داشته باشد. ۹- به شفافیت و دسترسی آزاد عموم به اطلاعات پایبند باشد. ۱۰- به دنبال برون‌سپاری و کاهش حجم و هزینه شهرداری باشد. ۱۱- آنقدر معتبر و الهام بخش باشد که معاونان، مشاوران و مدیران قوی، عارشان نیاید با او کار کنند. ۱۲- مطالبه گر بارِ دولت بر دوش شهر باشد. ۱۳- شهر را یک سازمان اجتماعی و نه یک کارگاه ساختمانی بداند. ۱۴- درک روشنی از این موضوع داشته باشد که حوزه مدیریت شهری او تحت تاثیر پیرامون شهر است که تحت مدیریت او نیست. ۱۵- پوپولیست و شومن نباشد. ۱۶- حداقل به یک زبان خارجی، مسلط باشد. ۱۷- به دنبال توسعه درآمدهای پایدار برای شهر باشد. ۱۸- تحت تاثیر پروپاگاندا قرار نگیرد. ۱۹- مسلط به برنامه‌ریزی استراتژیک باشد. ۲۰- برای فقرزدایی، توانمندسازی و عدالت، به دامان سوسیالیسم نغلتد. ۲۱- طیفی از کشورهای جهان را دیده باشد. ۲۲- حقوق شهروند برایش مهم‌تر از حقوق حاکمیت باشد. ۲۳- به دنبال ارتقای هویت اجتماعی شهر باشد. ۲۴- به‌رغم کاهش درآمد شهرداری، از صدور پروانه مجتمع‌های تجاری بپرهیزد. ۲۵- نیازمند رزومه‌سازی برای خودش نباشد. ۲۶- فساد گریز و رانت‌زدا باشد. ۲۷- به حکمفرمایی بازار آزاد رقابتی برای کسب و کار خُرد ایمان داشته باشد. ۲۸- جوانگرا باشد. ۲۹- توان مدیریت بحران را داشته باشد. ۳۰- بیش از سرمایه فیزیکی به سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بیندیشد. ۳۱- معتقد به ظرفیت بخش خصوصی باشد. ۳۲- مردم را از ارکان احیای بافت‌های نابسامان شهری بداند. ۳۳- تبعیض قومی و جنسیتی را ناروا بداند. ۳۴- مشورت‌پذیر و توصیه‌ناپذیر باشد. ۳۵- دارای پارادایم فکری منسجم و هرمی باشد. ۳۶- شجاع و با اعتماد به نفس باشد. ۳۷- از یادش نبرد که تهران ظرفیت افزایش موجودی مسکن ندارد. ۳۸- با روابط بین‌الملل و جذب سرمایه خارجی آشنا باشد. ۳۹- نهادسازی و اصلاحات ساختاری را مقدم بر کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی بداند. ۴۰- پاسخگو باشد.