آشنایی با  درد بخش خصوصی

از طریق مطبوعات با سیاست خارجی ایران آشنا می‌شدید؟

با مسائل سیاست خارجی ایران بیشتر از طریق ساواک آشنا شدم. مسائل اقتصادی‌ای که من از طریق ساواک دنبال می‌کردم مربوط به خارج از کشور بود‌.

از این جهت می‌پرسم که شما حتما باید منافع داخلی ایران را در ارتباط با خارجی‌ها به خوبی تشخیص می‌دادید‌.

بله، ولى اطلاعاتم کافی نبود. من وقتی شرکت نفت بودم اتاق بازرگانی هم من را به عنوان مشاور استخدام کرده بود و عصرها می‌رفتم آنجا، به خاطر این با درد بخش خصوصی و رویارویی‌اش با بخش عمومی که دولت باشد آشنا شدم و بنابراین یک آشنایی با وضع اقتصادی ایران پیدا کردم که به دست آوردنش برای هر کسی میسر نبود.