به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، به نقل از مرکز آمار اروپا (یورواستات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در ۱۱ ماهه ۲۰۲۳ را ۴‌میلیارد و ۲۱۴‌میلیون یورو اعلام کرد.  مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ با کاهش ۱۲‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه شده‌است. در ۱۱ ماهه سال‌۲۰۲۲ کل مبادلات دو طرف ۴‌میلیارد و ۷۹۳‌میلیون یورو اعلام‌شده بود. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۱۱ماهه ۲۰۲۳ با کاهش ۸‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه‌شده و از ۳‌میلیارد و ۸۱۳‌میلیون یورو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال‌۲۰۲۲ به ۳‌میلیارد و ۴۸۴‌میلیون یورو در مدت مشابه سال‌۲۰۲۳ رسیده‌است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ نیز کاهش ۲۵‌درصدی داشته و به ۷۳۰‌میلیون  یورو  رسیده‌است.