2 copy

  طی مدت بهبود اقتصادی در دوران پسا کرونا و همچنین وقوع جنگ اوکراین، بانک‌های مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی از ذخایر طلای خود به عنوان یک عامل جهت ایجاد ثبات اقتصادی استفاده کردند. حال به نظر می‌رسد که باید ذخایر طلای خود را دوباره بازسازی کنند. به همین جهت تمایل هسته مدیریتی این نهادها به خرید بیشتر طلا افزایش داشته است.  پس از این عامل، انتخابات پیش‌رو در ایالات‌متحده و همچنین عدم ثبات مناسب اقتصاد آمریکا در این برهه از دیگر مواردی است که موجب کاهش محبوبیت اسناد خزانه آمریکا و افزایش محبوبیت طلا شده است.   نتایج این نظرسنجی درحالی منتشر می‌شود که داده‌هایی که از سوی بانک مرکزی چین دوهفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد که این نهاد پس از 18 ماه به خرید سخاوتمندانه طلای خود پایان داده است. تحلیلگران WGC معتقدند که پایان خرید طلا توسط بانک مرکزی چین به معنی کاهش میل به خرید طلا توسط دیگر بانک‌های مرکزی نیست و همچنان این نهادها میل زیادی به خرید طلا خو‌اهند داشت.

در پرسش شماره چهار این نظر‌سنجی، از 69 بانک مرکزی پرسیده شده بود: «انتظار دارید ذخایر طلای نهاد شما در 12 ماه آینده چگونه تغییر کند؟»‌ از این تعداد، 28 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که بانک آنها ذخایر طلای خود را افزایش خواهد داد.

 به گفته WGC این درصد از انتظارات افزایشی، از سال 2018 تاکنون بالاترین مقدار ذکر شده بوده است. 68 درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی هم معتقد بودند که این ذخایر تغییری نخواهد کرد و در نهایت سه درصد نیز معتقد به کاهش خرید‌ها بوده‌اند. در بخش دیگری از این نظرسنجی به نقش دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی هم اشاره شده است. با نگاهی به نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سهم دلار در پنج سال آینده کاهش می‌یابد، این عدد در نظرسنجی سال 2023 حدود 55 درصد و در سال 2022 حدودا 42 درصد بوده است.

شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که عواملی چون «سطح نرخ بهره»، «نگرانی‌های تورم» و «بی‌ثباتی ژئوپلیتیک» همچنان عوامل موثر اصلی در تصمیم‌ بانک‌های مرکزی برای کاهش نقش دلار هستند.  در این نظرسنجی مدیران ارشد 69 بانک مرکزی در سطح جهان شرکت کردند که 24 بانک از اقتصادهای توسعه یافته و 45 بانک هم از اقتصادهای درحال توسعه بوده‌اند.