با وجود مطلوبیت بسیار زیاد آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز در میان متقاضیان مسکن، اما جهش قیمت‌ها بسیاری از گروه‌ها را وادار به جست‌وجو در گروه آپارتمان‌های میانسال و حتی کهنسال کرد، طوری که به اذعان مشاوران املاک، در روزهای اخیر بسیاری از خانه اولی‌ها در بدو ورود به بنگاه اعلام می‌کنند که به دنبال خانه مناسب سکونت با سن بنای حدود ۱۰ ساله هستند. به شکل متعارف دو رقمی شدن سن بنا موجب تنزل یک پله‌ای قیمت مسکن در مقایسه با آپارتمان‌های ۴ تا ۹ سال ساخت می‌شود و در نتیجه امکان خرید با قیمت مناسب‌تری برای جست‌وجوگران ملک در این گروه سنی وجود دارد. در عین حال با عبور سن بنا از مرز ۱۵ سال نیز با توجه به اینکه ملک دیگر امتیاز دریافت وام برای خانه اولی‌ها را از دست می‌دهد، یک رتبه قابل توجه تنزل قیمت دوباره رخ می‌دهد. بر این اساس بازه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال آپارتمان‌ها کانون اصلی فایل‌های قیمت مناسب در بازار مسکن به شمار می‌آید.

با این حال مشکل اصلی فایل‌های قیمت‌مناسب موجود در بازار این است که اغلب آنها از امکانات حداقلی و ضروری نظیر آسانسور و پارکینگ برخوردار نیستند و همین موضوع فاز جست‌وجوی متقاضیان خرید مسکن را طولانی‌تر می‌کند. این شرایط موجب شده بسیاری از خانه اولی‌هایی که از ابتدای تیر ماه وارد بازار مسکن شده‌اند، هنوز سرگردان و در فاز جست‌وجو باشند.

 

07-03