چگونه با مسائل ایران آشنا شدم؟

مسائل ایران را هم تعقیب می‌کردید؟

 (بله) واضح است. تا آن مقداری که برایم میسر بود دیگر.

از این جهت می‌پرسم که شما بلافاصله بعد از بازگشت به ایران، درگیر مسوولیت‌های جدی اجرایی و تحلیلی شدید و این نیاز داشت که مسائل ایران را با جزئیات بدانید.

نه، به آن اندازه آشنایی نداشتم. قسمت اصلی آشنایی من با مسائل ایران، موقعی بود که در شرکت نفت بودم. برای اینکه به خاطر شرکت نفت ناچار بودم بروم جنوب؛ یعنی هر چند هفته یک بار می‌رفتم یا آبادان یا مسجد‌سلیمان یا اهواز که به کارهایی که به من مربوط بود، برسم. خب آنجا خیلی (با مسائل ایران) آشنایی پیدا کردم؛ البته از همان اول که آمدم ایران با سازمان برنامه و... در تماس بودم، برای همین آشنایی اقتصادی کاملی (از ایران) داشتم، ولی اینکه دقیقا و دست اول بدانم (وضع ایران) چه شکلی است(این‌گونه نبود).