پیام انتخابات

شما اکنون وامدار و امین اعتماد عمومی هستید. این امانت گران‌‌‌بها مسوولیت بزرگی بر دوش شما گذاشته است. در این راه درایت و مدیریت هوشمندانه شما می‌‌‌تواند ایران را به سوی رشد و توسعه پایدار هدایت کند. لازم است با اتخاذ سیاست‌‌‌های درست و کارآمد، اقتصاد کشور را از مشکلات فعلی رهایی بخشیده و مسیر پیشرفت و رفاه عمومی را هموار سازید و  با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های داخلی و تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، بتوانید گام‌‌‌های موثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بردارید.