از 15 تیر تا 15 آبان!

حال بسیاری از مردم امیدوارند که درون صندوق‌های رای صدای صلح با دنیا، رفع تحریم‌های اقتصادی، بهبود روابط سیاسی و کاهش اثر جنگ بیرون بیاید. در واقع بسیاری از مردم ایران در جست‌وجوی این هستند که اقتصاد فراموش‌شده ایران را دوباره به نقشه اقتصاد جهان بازگردانند؛ زیرا می‌دانند «اقتصاد جزیره‌ای» که نگاهش محدود به مرزهای داخلی است، هرگز رشد نخواهد کرد، بزرگ نمی‌شود و مردمش نیز از رفاه حاصل از رشد اقتصادی پایدار، بی‌نصیب می‌مانند. چه‌بسا مزیت اقتصاد پویا و تاثیرگذار در دنیا این است که خود را درگیر جنگ و تنش با دنیا نمی‌کند. حال قایق اقتصاد ایران باید از انتخابات ۱۵تیر به سلامت عبور کند و خود را برای انتخابات ۱۵آبان (ریاست‌جمهوری آمریکا) ‌‌‌آماده کند و امیدوار باشد ماحصل هر دو انتخابات، افرادی باشند که اقتصاد ایران را وارد ماجراجویی عجیب و غیر‌قابل پیش‌بینی نکنند تا بتواند راه تعامل با اقتصاد جهان را در پیش بگیرد.