مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تقاضای بالای مسکن در سامانه نهضت ملی مسکن و انتظار متقاضیان برای ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید در تامین زمین توسط شرکت عمران شهرهای جدید، افزود: بخشی از ماموریت‌‌‌های شرکت عمران شهرهای جدید در کنار ساخت مسکن و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی برای تامین زمین در شهرهای جدید متمرکز شده است. در همین رابطه نیز ایجاد ۴ شهر جدید مهرگان، گلمان، تابناک و چاه مبارک در دستور کار است که با توجه به مصوبه هیات دولت، ثبت شرکت، ساماندهی و اجرای پروژه شهرسازی آنها در برنامه است. وی گفت: ایجاد این چهار شهر جدید هم اکنون در مرحله ثبت شرکت قرار دارد و هم‌‌‌زمان موضوع استقرار مجریان این شهرهای جدید در حال پیگیری است. جعفری تاکید کرد: مراحل شناسایی و مکان‌‌‌یابی شهرها و شهرک‌‌‌های جدید بر اساس نیاز استان و میزان مهاجرت‌پذیری با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای جدید در حال پیگیری است.