بررسی سطح قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن این منطقه نیز نشان می‌دهد سطح قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی مالکان برای فروش آپارتمان‌ها،از انعطاف نسبی در مقایسه با ماه‌های قبل برخوردار شده است و فاصله قیمت‌های پیشنهادی با قیمت‌های قطعی در مقایسه با ماه‌های قبل کاهش یافته است یا به‌عبارتی قیمت‌های پیشنهادی به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شده است. منطقه ۵ شهر تهران پرمعامله‌ترین و پرساخت‌ترین منطقه تهران است که براساس آخرین آمارهای موجود، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی طی یک فصل (فصل تابستان امسال) نیز در این منطقه ساخته شده است.

 

07-02