آرشیو روزنامه شماره ۴۶۷۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۶۷۲

  • خوشبختی از مسیر رقابت

    احمد دوست‌حسینی
    درباره اینکه چرا بعضی جوامع توسعه می‌یابند و در مدار ثروت‌آفرینی قرار می‌گیرند و بسیاری دیگر گرفتار چرخه تهیدستی و نابرابری می‌شوند بحث‌های تاریخی، ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی شده است و ریشه‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و حتی جنگ‌ها و انقلاب‌ها و شانس و بداقبالی‌های این دوگانه مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

بیشتر