یوشیهیرو ساوا، مدیرعامل شرکت لکسوس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خودروسازان نمی‌توانند تنها به تولید خودروهای برقی متکی باشند.فلسفه ما ارائه آزادی انتخاب به خریداران است؛ بنابراین ما باید فناوری خود را در همه زمینه‌ها توسعه دهیم. ما به این امر آگاهیم که خودروهای برقی بسیار ضروری هستند، اما آنها نمی‌توانند به نیاز‌های همه پاسخ مناسب دهند.مدت زمان خودروهای برقی اکنون بسیار طولانی است و باتری‌های آنها در طول زمان فرسوده و باید جایگزین شوند. همچنین باید برنامه‌های بازفرآوری آنها نیز در نظر گرفته شود.