میزان محبوبیت نامزدها در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس

براساس جدیدترین نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس که در سه موج صورت گرفته است، در موج سوم این پیمایش ۴۵.۵درصد از مردم گفته‌اند قطعا در این انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱.۸ درصد در این خصوص مردد بوده و ۲۱.۴درصد ابراز کرده‌اند که قطعا در انتخابات شرکت نخواهند کرد. یکی از نکات مهم این نظرسنجی رشد پزشکیان و ریزش آرای جلیلی و قالیباف است. در این نظرسنجی که در دو نمودار مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی و مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی و محتمل در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی به تصویر کشیده شده است، مسعود پزشکیان در دو مقطع زمانی بین ۲۱تا ۲۴خرداد و ۲۹تا۳۱خرداد در نمودار مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی، از ۱۷.۴ به ۱۸.۹ رسیده است که نشان‌دهنده رشد اقبال به این نامزد انتخابات است. در مقابل به ترتیب قالیباف از ۲۷.۹ به ۲۰.۷ در این دو مقطع زمانی تنزل کرده است. جلیلی نیز در این نمودار از ۲۸درصد در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۴خرداد به ۱۸.۲ درصد در بازه زمانی ۲۹تا ۳۱خرداد ریزش داشته است. از سوی دیگر در نمودار مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی و محتمل در بازه زمانی ۲۱تا ۲۴خرداد و ۲۹تا ۳۱خرداد پزشکیان از ۱۸.۵به ۱۹.۳رسیده در حالی‌که قالیباف از ۲۶.۶ به ۲۰.۵ و جلیلی از ۲۵.۴ به ۱۷.۲ریزش رای داشته‌اند‌.