نیاز حیاتی اقتصاد ایران

 براین اساس، در صورتی که آقای جلیلی انتخاب شود، با توجه به چارچوب نگرشی و سوابق عملی ایشان، قیمت ارز و طلا بلافاصله با افزایش و شاخص بورس با سقوط همراه خواهد شد و البته این اتفاق اثر روانی اولیه است. تداوم سیاست ایشان مبنی بر بی‌اعتنایی به رفع تحریم‌ها و اصرار بر سیاست‌های سه‌سال گذشته، با وخامت بیشتر شاخص‌های اقتصادی همراه خواهد بود. از طرف دیگر، انتخاب احتمالی آقای پزشکیان باز هم با توجه به دیدگاه تنش‌زدایی داخلی و گرایش به حل مشکل تحریم‌ها از طرف ایشان، با اثر روانی و فوری مثبت بر شاخص‌های اقتصادی همراه خواهد بود. اما حفظ و تداوم بهبود شاخص‌ها منوط به این است که ایشان بتواند از طریق تعامل با نهادها و اشخاص تصمیم‌گیر در روابط خارجی، به سمت حل مشکل تحریم‌ها برود و در داخل نیز بتواند با تعاملی سازنده با یک مجلس مخالف، نیروهای کارآمد را در تمامی زیرمجموعه به کار بگیرد؛ در غیر این‌صورت ایشان هم در حل معضلات اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.