محمدعلی‌شاه آمد مجلس را به توپ بست. بعد او رفت و باز هم شرایط تغییری نکرد و رضاشاه آمد و یک دیکتاتوری قدرتمندتر مسلط شد. یعنی تا جامعه ظرفیت و آمادگی پذیرش تحول را نداشته باشد، نمی‌شود و نباید انتظار تحول داشت.

منبع: بخشی از گفت‌وگوی انسان‌شناسی و فرهنگ با عبدالله انوار.