روایتی از عکس‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

سابقه تجسسی شخصی از سال ۱۳۴۴ در مجموعه آن عکس‌ها که در آن اوقات در دایره بیوتات سلطنتی در کاخ گلستان نگهداری می‌شد، شروع و موجب شد که در پی عکسبرداری از آنها برآییم. مرحوم قانع بصیری که در آن روزگار رئیس بیوتات بود با مهربانی اجازه داد مقداری از آلبوم‌ها را ببینم و چون عکسبرداری از آنها برای دانشگاه مفید بود موضوع با دکتر جهانشاه صالح رئیس وقت دانشگاه تهران در میان گذاشته شد. ایشان نامه‌ای برای دریافت اجازه عکسبرداری به وزیر دربار وقت نوشتند و چون پس از مدتی مذاکره اجازه به دست آمده، با مساعدت بی‌نظیر دکتر عبدالله شیبانی معاون آن موقع دانشگاه در تامین اعتبار مالی و مخارج عکسبرداری کار آغاز شد. گروه دوم عکس‌ها و میکروفیلم‌ها و شیشه‌های عکس است که از منابع مختلف گردآوری شده و اهم آنها عبارت است از:

الف. اصل عکس‌های قدیمی که از سمسارها، عتیقه‌فروش‌ها و کتاب‌فروشی‌های کرمان، اصفهان، یزد و تهران خریداری شده.

ب. شیشه‌های عکس‌های قدیمی قسمتی دیگر است از مجموعه کتابخانه. مقداری از شیشه‌ها را آقای دکتر تقی رضوی به کتابخانه اهدا کرد و آنها از عکس‌هایی است که مبرقع نامی در آغاز ورود صنعت عکاسی به همدان انداخته بوده است. قسمت دیگر شیشه‌هایی است که از سمسارها خریداری شده و متعلق به عصر قاجاری است.

ج. کارت پستال‌های رجال و مناظر ایران. قسمت عمده آن مجموعه‌ای است که آقای دکتر کمال جناب به کتابخانه اهدا کرد.

د. تهیه میکروفیلم از عکس رجال سیاست و ادبای ایران از روی آلبوم‌های خانوادگی آنها.

هـ. تهیه عکس محققان و ادبای ایران که در ۵۰ سال اخیر درگذشته‌اند، به منظور نصب در تالار رشیدالدین فضل‌الله.

و. جمع‌آوری عکس‌های مراسم مختلف دانشگاهی تهران، حدود پنج هزار عکس.

منبع: افشار، ایرج، «عکس‌های تاریخی و تاریخی شدنی ایران»، آینده، سال ۱۱، آذر و دی ۱۳۶۴، به نقل از مردم‌نامه