این شورش پایان نظام ارباب رعیتی در انگلستان قرون وسطی بود که به دقت مستند شده ‌است. نام برخی از رهبران این شورش مانند جان بال، وات تایلر و جک استراو هنوز نیز در بین مردم گرامی داشته می‌شود. ریچارد دوم، پادشاه وقت انگلستان که کشور را در شرف سقوط اقتصادی دید، از انقلابیون خواست که نماینده خود را نزد او بفرستند و آنان «وات تایلر» و یک کشیش به نام «جان بال» را از جانب خود به لندن فرستادند. این دو تن موفق شدند که از ریچارد دوم دستور آزادی کشاورزان از قیود ارباب املاک را به علاوه سهم بیشتری از محصولات و نیز افزایش دستمزد کارگران بگیرند؛ ولی روز بعد که برای دریافت دستخط پادشاه به کاخ او رفته بودند، وات تایلر به دست شهردار لندن که مخالف خواست‌های انقلابیون بود، کشته شد و انقلاب ادامه یافت.