توسعه سبد محصولات ارزش افزای ذوب‌آهن اصفهان با تولید شمش ۳۶۰در۲۵۰

وی افزود : برای تولید محصول ارزش افزا، تولید شمش با مقطع ۳۶۰ ×۲۵۰ در بخش فولادسازی شرکت در دستور کار قرار گرفت و بدین منظور جلساتی با حضور بخش‌های مختلف شــرکت از ششــم اردیبهشت‌ماه سال گذشته به‌صورت مستمر برگزار شد.

مدیر بخش فولادســازی شــرکت ادامه داد : یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تولید این مقطع از شــمش، مس قالب بود که تعداد ۹۴ عدد از آن در کارخانه وجود داشــت و لذا عدم خریداری آن صرفه اقتصادی بالایی در فرایند تولید این نوع از شــمش رقــم زد ، برخی از تجهیزات موردنیاز دیگر نیز در کارگاه‌های ســاخت کارخانه ساخته شدند و تعدادی از قطعات هم از طریق مناقصه توسط شرکت‌های توانمند داخلی، تأمین شد. خواجوی اضافه کرد : با توجه به اینکه ایســتگاه ســه ریخته‌گری بخش فولادســازی و همچنین تولید این مقطع از شمش (۳۶۰ ×۲۵۰ ) در کشور منحصربه‌فرد اســت ،تلاشگران این مدیریت با همکاری ســایر بخش‌های کارخانه در تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری این شمش جدید را تولید کردند. وی در پاسخ به این سؤال که شمش تولیدی در بخش فولادســازی کارخانه چه مزایایی دارد چنین گفت : افزایش تولید محصولات ارزش افزا در کارخانه و به‌ویژه ارتقاء ســایز تیرآهن‌های تولیــدی ( ازجمله H۲۶ , H۲۴و ...) ، فراهــم شــدن امکان تولیــد محصولات انحصــاری در ذوب‌آهن اصفهان، تحــول در صنعت ساختمان‌سازی ایمن، افزایش ظرفیــت تولید در ایستگاه شماره ۳ ریخته‌گری و بهره‌گیری از امکانات موجود کارخانه در راستای ارزش‌آفرینی است. مدیر بخش فولادسازی ذوب‌آهن اصفهان در پایان از معاون بهره‌برداری و مدیریت‌های خرید تجهیزات، نت مکانیک و سفارش‌ها که در راســتای تولید این مقطع شــمش جدید همکاری داشــتند ، تشــکر و قدردانی کرد.