ابراهیم شیخ در گفت‌وگو با «ایسنا» در تشریح روند ساماندهی نیروی انسانی در مجموعه شهرداری تهران گفت: در شهرداری تهران در زمینه حضور نیروی انسانی در مقایسه با ماموریت‌های محوله و چارت سازمانی این مجموعه با یک ازدیاد مواجه هستیم. روزی که در مدیریت شهری و شهرداری این مسوولیت را پذیرفتم اولین سوال شهردار وقت از من تعداد نیروی انسانی بود؛ متاسفانه به دلیل استخدام‌های متعدد در سال‌های پایانی شورای چهارم و مدیریت شهری گذشته و عدم ثبت سیستمی این استخدام‌ها آمار دقیقی از استخدام‌ها موجود نبود. بیش از یک ماه اطلاعات به شکل دستی جمع‌آوری و نهایتا به رقم ۶۸ هزار و ۲۵۷ نفر رسیدیم. این آمار در مقایسه با تعداد نیروی انسانی سایر شهرداری‌های دنیا حقایقی را مشخص می‌کند.