به گزارش «ایسنا» علی اعطا در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با بیان اینکه در تبصره ۳ سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران ذکر شده که حداکثر سطح اشغال کل مجاز در هر پلاک از مجموعه فضاهای مفید و غیرمفید حاصل می‌شود، اظهار کرد: به عبارت دیگر مشاعات باید در محاسبه تراکم یک ساختمان قرار گیرد که شامل فضاهای غیرمفید نیز می‌شود. همچنین بر اساس ضوابط و مقررات، تراکم ساختمانی مجاز و حداکثر حجم ساخت و ساز در بند ۷ طرح تفصیلی اشاره شده و سطح اشغال و تراکم کاملا واضح تعریف و تعیین تکلیف شده است. وی ادامه داد: با این وجود در برخی موارد در محاسبه تراکم مجاز و در پی آن زیربنای ساختمان در پروانه‌های ساخت و ساز صادر شده، مساحت زیربنای غیرمفید یعنی مشاعات از زیربنای کل کاسته می‌شود و در محاسبه تراکم مدنظر قرار داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مبنای این تخلفات بند ۱۰ کمیسیون ماده۵ است که این مصوبه بعد از تصویب طرح جامع و تفصیلی و به علت مغایرت با آنها کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود، گفت: شایسته است شهرداری تهران در صدور پروانه ساخت و ساز برای کلیه املاک ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را به‌صورت کامل و دقیق اجرا کند و تراکم ساختمانی در کلیه ساختمان‌ها دقیقا بر اساس زیرپهنه مرتبط محاسبه شود.