4

استفاده از 5/ 92 درصد  ظرفیت اسمی‌

 ظرفیت اسمی ‌تولید پتروشیمی ‌پارس به میزان 4 میلیون و 246 هزار تن است. شرکت در سال 1398 با 4 میلیون و 204 هزار تن تولید از 99 درصد، در سال 1399 با 4 میلیون و 55 هزار تن تولید از 5/ 95 و در سال 1400 با 3 میلیون و 931 هزار تن تولید از 5/ 92درصد از ظرفیت اسمی ‌تولید خود استفاده کرد. با توجه به این اعداد بایدگفت که حجم تولید شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 حدود 3 درصد و نسبت به سال مالی 1398 حدود 5/ 6 درصد کاهش داشته است. از مجموع تولید 3 میلیون و 931 هزار تنی شرکت، 2 میلیون و 838 تن از محصولات در واحد استحصال اتان (شامل اتان، پروپان، بوتان و گسولین‌) و یک میلیون و 93 هزار تن در واحد‌های اتیل بنزن و استایرن منومر تولید شده بودند. حجم تولیدات پتروشیمی ‌پارس در سال گذشته 5/ 95 درصد از برنامه‌های در نظر گرفته شده  را برای میزان تولید سال 1400 محقق کرده است. در نهایت باید اشاره کرد که برنامه شرکت برای سال جاری تولید 4 میلیون و 225 هزار تن از محصولات خود است.

 

کاهش 9 درصدی حجم فروش

پتروشیمی‌ پارس در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 به میزان 3 میلیون و 285 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده است که این حجم از فروش در مقایسه با سال مالی 1399 (‌3 میلیون و 583 هزار تن) کاهشی 8 درصدی داشته است. این حجم از فروش محصولات حدود 93 درصد از برنامه‌های در نظر گرفته شرکت برای سال 1400 را محقق کرده است. همچنین پتروشیمی ‌پارس برنامه دارد که در سال جاری به میزان 3 میلیون و 580 تن از محصولات خود را به فروش برساند.

افزایش 72 درصدی درآمدها و 84 درصدی هزینه‌های عملیاتی

درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 به میزان 452 هزار و 247 میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 72 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش 8 درصدی حجم فروش شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1399، می‌توان استنباط کرد که دلیل اصلی این افزایش در درآمد‌های عملیاتی‌، افزایش نرخ محصولات بوده است. بهای تمام شده در آمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی مورد گزارش به میزان 346 هزار و 20 میلیارد ریال بود که نسبت به سال مالی 1399 افزایشی 84 درصدی داشته است. دلیل اصلی این افزایش در بهای تمام شده، افزایش 155 هزار و 559 میلیارد ریالی هزینه مواد مستقیم مصرفی و پس از آن افزایش 23 هزار میلیارد ریالی هزینه‌های سربار است که عامل اصلی آن نیز افزایش 298 درصدی  هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) بوده است. همچنین پتروشیمی ‌پارس در گزارش‌های خود بیان کرده  که گاز غنی با 61 درصد‌، بیشترین سهم از بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی شرکت  رابه خود اختصاص داده است.

افزایش 33 درصدی سود عملیاتی

هزینه‌‌هاى فروش، ادارى و عمومى پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی مورد گزارش  با افزایشی 20 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1399 به میزان 32 هزار و 618 میلیارد ریال بود. یکی از دلایل اصلی این افزایش، تغییر میزان  هزینه حمل و نقل و انتقال شرکت از 23 هزار و 565 میلیارد ریال در سال 1399 به 28 هزار و 616 میلیارد ریال در سال 1400 بوده است.

سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش شامل 60 هزار و 763 میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته و 4 هزار و 807 میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بوده است. این درآمد‌ها در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 17 درصدی داشته است. سایر هزینه‌های مرتبط با عملیات پتروشیمی‌ پارس در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 شامل 646 میلیارد ریال کارمزد توزین و بارگیری محصول و 315 میلیارد ریال هزینه‌های جذب‌نشده بوده است. با توجه به موارد مذکور‌، سود عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان 138 هزار و 259 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 33 درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش درآمد‌های غیر‌عملیاتی پتروشیمی ‌پارس

پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی 12 ماهه سال 1399 به میزان 10 هزار و 919 میلیارد ریال از محل سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری، درآمد کسب کرد که این عنوان در سال 1400 موضوعیت نداشته است. سایر درآمد‌های غیرعملیاتی پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی مورد گزارش به میزان 18 هزار و 940 میلیارد ریال بوده که از محل درآمد حاصل از اجاره زمین به شرکت آریاساسول، سود سپرده بانکی، سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری و سایر اقلام بوده که در میان این موارد، بیشترین سهم به درآمد 17 هزار و 646 میلیارد ریالی سود سپرده‌های بانکی اختصاص دارد. در مجموع، درآمد‌های غیر عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان 18 هزار و 940 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 5 درصدی داشته است.

در نهایت، با توجه به موارد ذکر شده در این گزارش و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی مرتبط با عملیات شرکت در سال  1400 (حسابرسی نشده)‌، سود خالص پتروشیمی‌ پارس در بازه زمانی 12 ماهه سال 1400 به میزان 160 هزار و 458 میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1399 (122 هزار و 223 میلیارد ریال‌) افزایشی 31 درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش دوره وصول مطالبات و نسبت بدهی‌ها

در جدول فوق که اطلاعات آن از صورت‌های مالی منتشر شده و سایت‌های داده‌پرداز مرتبط با بازار سهام استخراج شده، برخی از نسبت‌های مالی پتروشیمی ‌پارس آورده شده است.  طبق اعداد موجود در جدول، نسبت سود خالص به فروش پتروشیمی ‌پارس در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به سال مالی 1399 با کاهش همراه بوده  که این موضوع نشان‌دهنده کاهش سود‌دهی فعالیت‌های شرکت است.  همچنین نسبت آنی این شرکت در سال مالی 1400نسبت به سال مالی 1399 با کاهش روبه‌رو بوده که این موضوع نشانگر کاهش توانایی در پرداخت بدهی‌های جاری شرکت از طریق دارایی‌های جاری خود است، اما در مجموع باید گفت به‌رغم این کاهش، نسبت آنی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و به نظر نمی‌رسد شرکت از این بابت با ریسک زیادی روبه‌رو باشد. در مورد دوره وصول مطالبات شرکت باید بیان کرد این عنوان از سال 1398 در حال کاهش بوده و از 136 روز در سال 1398 به 131 روز در سال 1399 و در نهایت 105 روز در سال مالی 1400 کاهش یافته است. کاهش در دوره وصول مطالبات می‌تواند ریسک نقدینگی شرکت را کاهش دهد.

در نهایت باید اشاره کرد که نسبت بدهی‌های پتروشیمی ‌پردیس در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 با کاهش 20 درصدی همراه بوده و از 36 درصد به 16 درصد رسیده است. دلیل این کاهش را می‌توان این‌گونه بیان کرد که گرچه بدهی‌های شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایشی 55 درصدی داشته است اما جمع حقوق مالکانه شرکت در بازه 12 ماهه سال  1400 نسبت به سال مالی 1399 افزایشی 259 درصدی داشته است.

معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی ‌عسلویه به صورت سهامی‌خاص در بهمن 1377 ، به عنوان مجری طرح مصوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که هدف از آن استفاده بهینه از حجم گاز حاصل از فازهای اول تا سوم میدان گازی پارس جنوبی طرح الفین نهم بوده است‌، تاسیس شد و در سال 1385 نام این شرکت به پتروشیمی ‌پارس تغییر یافت و همچنین در بهمن 1395شخصیت حقوقی این  شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی‌ پارس جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج فارس و جزو شرکت‌های فعال در زمینه تولید گاز اتان، پروپان، بوتان، پنتان پالس، استایرن منومر، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی ‌4 میلیون و 249 هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی ‌در جهان است. موضوع فعالیت این شرکت سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری کارخانه‌های صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایش‌ها، پژوهش، بسته‌بندی و... به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پترو‌شیمیایی، فرآورده‌های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و... و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی فنی و مهندسی و بازرگانی است که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم مربوط به عملیات مذکور است. در مورد فعالیت این شرکت می‌توان بیان کرد که ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره، مهم‌ترین ریسک‌هایی  هستند که  شرکت با آنها روبه‌رو است.  

سرمایه پتروشیمی ‌پارس در حال حاضر به میزان 6 هزار میلیارد ریال است که در این مورد بایدگفت که  پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان  470 هزار میلیارد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای  اصلاح ساختار مالی شرکت در مرداد سال گذشته  به تصویب هیات مدیره رسیده و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.  طبق  اطلاعات منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج فارس با 5/ 53 درصد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با 7/ 18 درصد و سرمایه‌گذاری غدیر با 5/ 18 درصد از سهامداران عمده پتروشیمی ‌پارس هستند.

27-01

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند