جدل بر سر نگاه جلیلی به چاپ پول

سعید جلیلی در برنامه «میزگرد اقتصادی»  حضور یافت. در این میزگرد، دانش‌جعفری خطاب به جلیلی گفت: جواب دادن را نپیچانید، آیا دستور چاپ پول می‌دهید یا نه؟ جلیلی گفت: نه! بحث جدی‌‌ است. در نهایت جلیلی پس از چند بار جدل با دانش‌جعفری، در پاسخ گفت: عدم دخالت در چاپ پول از سوی رئیس‌جمهور ضرورت است./خبر‌آنلاین