به گزارش «ایسنا» گای رایدر، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در این گزارش نوشت: آنچه اکنون دیده می‌شود رشد آهسته دستمزد است که به مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تبدیل شده است. وی نسبت به روند رشد جهانی دستمزد ابراز نگرانی کرد و گفت: رشد کند دستمزد احتمالا در سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا خواهد کرد.جدیدترین گزارش دستمزد ILO که بر مبنای آمار ۱۳۶ کشور و منطقه است، نشان داده که رشد جهانی دستمزد آهسته بوده و نابرابری جنسیتی در پرداخت دستمزد در سطح جهانی حدود ۲۰ درصد است که به میزان غیرقابل قبولی بالا مانده است.در حالی که دستمزدها طی یک دهه گذشته در برخی از کشورها به‌خصوص در چین رشد سریعی داشته است اما در بسیاری از کشورهای دیگر، میانگین دستمزد پایین و برای پوشش نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان ناکافی بوده است.

براساس این گزارش، بدون در نظر گرفتن چین، رشد جهانی دستمزد از ۸/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است.میانگین رشد دستمزد در اقتصادهای دارای درآمد متوسط یا اندک، قوی‌تر بوده اما تنوع زیادی میان کشورها و مناطق جهان وجود دارد.در اقتصادهای دارای درآمد متوسط یا اندک، ۵۰ درصد از حقوق بگیران در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند یا در بخش غیررسمی حضور دارند یا کارگر غیررسمی در بخش رسمی هستند. براساس گزارش رویترز، در ۲۰ سال گذشته میانگین دستمزد واقعی در کشورهای در حال توسعه‌ و اقتصادهای نوظهور عضو گروه جی ۲۰ تقریبا سه برابر شده اما تنها ۹ درصد در کشورهای توسعه یافته گروه ۲۰ افزایش پیدا کرده است.