همزمان نیز در بسیاری از زنجیره‌‌‌های این بخش نظیر گوشت سفید یا قرمز، محصولات باغی و... کشور با مشکلات جدی در زمینه تامین سم و کود، تامین نهاده‌‌‌ یا استفاده از فناوری‌های نوین روبه‌روست. چنین وضعیتی نیز خود را با درجا زدن بخش کشاورزی در زمینه رشد اقتصادی و نیز به خطر افتادن امنیت غذایی کشور بروز می‌دهد. به همین بهانه «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده‌‌‌ای چالش‌های تولید محصولات کشاورزی و دلایل توقف این بخش  را به بحث گذاشته و به طور خاص اثر تغییرات اقلیمی و فناوری‌‌‌های نوین بر بخش کشاورزی در این پرونده لحاظ شده است. همه شواهد موجود نشان می‌دهد اثر تغییرات اقلیمی بر تولید  غذا و محصولات کشاورزی در جهان به حدی است که باید از این پس این متغیر  را نیز برای تحلیل بخش کشاورزی لحاظ کرد.