همچنین عربستان کشوری است که در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با این کشور، می‌تواند به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود. بر اساس این گزارش، بسیاری از آمارهای تخصصی بازرگانی در عربستان نشانگر رشد هستند. عربستان‌سعودی با امتیاز ۰.۷۸ و رتبه ۳۵ جهان در شاخص تجارت پیچیدگی اقتصادی (۲۰۲۲)، موقعیت قابل‌توجهی را از خود به نمایش گذاشته‌است که به ویژه، با توجه به اتکای تاریخی اقتصاد این کشور به نفت و برنامه‌های بلندمدت متنوع‌سازی اقتصاد، جای پیشرفت بالایی نیز دارد.  این کشور، در سال‌۲۰۲۲ به میزان ۳۶۲‌میلیارد دلار صادرات (رتبه۲۳ جهان) و ۱۶۹‌میلیارد دلار واردات (رتبه۳۲ جهان) داشته‌است، در نتیجه این میزان تجارت، عربستان‌سعودی اقتصاد هفدهم جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی و اقتصاد سی و هفتم دنیا بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی بوده‌است. مشروح این گزارش در روزهای آتی در «دنیای‌اقتصاد» منتشر خواهد شد.