در دسامبر ۱۹۳۰/   آذر ۱۳۰۹ پانزدهمین ماه رکود بازار سهام ۵۰ درصد افت شاخص داشت. سودها به نصف رسید و تولید صنعتی نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت. در ماه هفدهم (بهمن ۱۳۰۹) رکود به اوج رسید. بازار سهام با کاهش ۷۰ درصدی و تولید صنعتی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد. قیمت سهام در سال ۱۳۱۱ ش/  ۱۹۳۲ م به کمتر از یک ششم قیمت سال ۱۳۰۸ ش/   ۱۹۲۹ م رسید. سقوط قیمت سهام در بورس نیویورک به سرعت بر اقتصاد کشورهای دیگر تاثیر گذاشت.

-از مقاله «بررسی سیاست‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران در بحران اقتصادی ۱۹۲۹؛ مطالعه آرشیوی»، نوشته علی رستم‌نژادنشلی، اصغر منتظرالقائم، ابوالحسن فیاض‌انوش، مندرج در فصلنامه گنجینه اسناد، پاییز ۱۳۹۵.