میزگرد مشارکت اتاق‌های بازرگانی در تحقق اهداف توسعه پایدار SDGs  برگزار شد

در این میزگرد موضوع‌های «ارائه مفاهیم و تعاریف ۱۷ گانه توسعه پایدار»، «نقش اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی برای تحلیل SGD»، «نقش همکاری‌های جنوب جنوب در پیاده‌سازی اهداف توسعه پایدار»، «ارائه آخرین تغییرات توسعه پایدار در دنیا با تمرکز بر کشورهای ACD»، «اقدامات بخش خصوصی در حوزه توسعه پایدار در صنعت سیمان» و «اقدامات بخش خصوصی در حوزه توسعه پایدار در صنعت فولاد» با ارائه کارشناسان موردبحث و بررسی قرار گرفت.