سیستم مدیریت محیط زیست 

میدکو از همان ابتدای تاسیس توجه ویژه ای به محیط زیست و کاهش آثار جانبی فعالیتهای صنعتی بر محیط زیســت داشــته است. بر همین اساس، حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان مسوولیت اجتماعی میدکو و طرحهای توسعه و بهره برداری آن است. در میدکو، بســیاری از فرایندهای تولیدی و عملیاتی تحت اســتانداردهای مرتبط با مدیریت و حفظ محیط زیست در حال انجام است. همچنین، در ساختار داخلی میدکو، مدیریت HSE در تلاش است با تدوین و انتشار دســتورالعمل های زیست محیطی، فرهنگ سازمانی میدکو را در جهت رعایت اولویت های محیط زیستی شکل دهد و موجب بهبود سیستم مدیریت محیط زیست در سراسر میدکو شود.

از سال ۹۰ ، میدکو طی یک برنامه مدون، اقدام به طرح ریزی و استقرار استانداردهایی کرده که موجب بهبود فرایندها و محصولات شرکت شود. در همین راستا هلدینگ میدکو در سال ۹۵ موفق شد گواهینامه های آخرین ویرایش استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را که در حیطه حفاظت محیط زیست است اخذ کند.

توسعه فضای سبز

این هلدینگ در راســتای برنامه های زیســت محیطی و مسوولیت اجتماعی خود، از ابتدا توسعه هلدینگ فضای سبز را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور کاشت گونه های گیاهی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، در واحدهای تولیدی و معادن زیر مجموعه هلدینگ میدکو مدنظر قرار گرفته است . هلدینگ میدکو در چهارچوب برنامه های زیست محیطی و مسوولیت های اجتماعی خود برنامه ریزی ایجاد ۴ هزار و ۷۰۰  هکتار فضای ســبز را انجام داده که تا پایان ســال ۹۷ ، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰  هکتار فضای سبز با کاشت ۳۸۰ هزار اصله درخت ایجاد شده است. در بســیاری از مجتمع های میدکو مانند کک ســازی زرند، کنسانتره و گندله ســازی سیرجان، مجتمع فولاد  بردسیر، فرآوری زغالسنگ پابدانا، و بابک مس با ایجاد سیستم تصفیه خانه فاضلاب  از آب خروجی برای آبیاری فضای سبز اســتفاده می شــود. همچنین، برای مدیریت مصرف آب در نگهداری و توسعه فضای سبز، بهره مندی از فناوری های جدید آبیاری و مراقبت از درختان از برنامه های اصلی محیط زیستی مجتمع ها در سال ۹۸ است.

فضای سبز مجتمع های معدنی و تولیدی میدکو بر اساس تعهد قانونی تا پایان سال ۹۷ معادل  ۶/ ۹۹۲ هکتار و فضای سبز مبتنی بر مسوولیت اجتماعی بیش‌از ۳۵۰۰ هکتار بود.

سامانه مکانیزه مدیریت و پایش مطالعات درختان (سمپاد) شرکت فولادسازی بوتیای ایران

 توسعه و گسترش صنایع همواره با ایجاد تنش در محیط اطراف همراه است. یکی از مهمترین راه حل های توسعه کنترل انواع آلودگی در محیط اطراف یک کارخانه، اســتفاده مناســب از فضای سبز است. شرکت فولاد  بوتیای ایرانیان به دنبال طراحی یک سیستم مکانیزه جهت مدیریت و پایش اطلاعات درختان بوده تا با استفاده از فناوریهای جدید، روشهای ایجاد، حفظ و توسعه فضاهای سبز مجتمع های صنعتی کشور را ارتقا دهد. بر همین اساس، با بهره برداری از قابلیت های فناوری اطلاعات  و ارتباطات، یک سامانه مکانیزه با عنوان «سمپاد» را برای نگهداری و پایش فضای سبز طراحی کرده است. با طراحی و استقرار سامانه سمپاد این قابلیت فراهم شده تا با کمک فناوری هایــی مانند بارکد و RFID و الگوریتم های تحلیل داده، کلیه درختان بصورت مکانیزه شناســنامه دار شوند و و اطلاعات مورد نیاز به صورت نرم افزاری تجزیه و تحلیل شــود. به این ترتیب نگهداشــت فضای سبز با دسترسی به آمارهای به روز و با بیشــترین دقت انجام می شــود و در هزینه های مربوط به نگهداری فضای سبز صرفه جویی خواهد شــد. این پروژه نوآورانه برای اولین بار در کشــور طراحی و اجرا شده است.

کنترل آلودگی هوا

صنایع فولادی و معدنی، اگر به الزامات محیط زیستی در عملیات توجه نکنند، ممکن است یکی از صنایع تاثیرگذار بر آلودگی هوا و انتشــار گازهای گلخانه ای باشــند. از همین رو، توجه شرکتهای این حوزه به کاهش الایندگی هوا، نقش مهمی در کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست خواهد داشــت. هلدینگ میدکو در جهت کاهش آلودگی هوا و بالا بردن کیفیت هوای اطراف مجتمع های تولیدی اقدامات متنوعی انجام داده اســت. از جمله این اقدامات اســتفاده از سیســتم های پایش لحظه‌ای وآنالیز اندازه گیری گازها، بخارات، و گردو غبار اســت. این سیســتم روی دودکش های مجتمع کک ســازی پالایشگاه زرند و کارخانه فروسیلیس غرب نصب و راه اندازی شده است.. با پایش و اندازه گیری هوای خروجی ازدودکش ها، میتوان اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا را از منبع اصلی مدیریت کرد و تحت کنترل درآورد.

حفاظت از منابع آبی

آب بــه عنــوان مایــع زندگی‌بخش نقــش مهمی در پیشــرفت اقتصــادی، پایداری محیط زیســت، و رفاه و ســلامتی جامعه دارد. اهمیت منابع آبی در کشور ما که با محدودیت و کمبود منابع آبی مواجه اســت دو چندان می‌شــود. از همین رو، هلدینگ میدکو محافظت از منابع آبی را تبدیل به یکی از رئوس مهم برنامه های زیست محیطی و استراتژی های توســعه پایدار خود کرده اســت. میدکو با استفاده از فناوری های مدرن و پیشرفته در بازیافت آب و ایجاد ســیکل های بســته مصرفی سعی کرده اســت مصرف آب در زنجیره تولیدی را به کمترین میزان ممکن برساند و به استانداردهای جهانی نزدیکتر کند. از آنجا که صنایع فولادی به حجم بالایی از آب نیاز دارند، میدکو سرمایه گذاری قابل توجهی برای استفاده مجدد از آب در فرایندهای تولیدی داشته است. چنانچه بیش از ۶۰ درصد از آب مصرفی از تصفیه پسابهای فاضلابی تأمین میشود و بنا بر برنامه ریزیهای انجام شده قرار است در آینده نزدیــک، تمــام آب مورد نیاز میدکو از این طریق تأمین شود. علاوه بر این، میدکو برای جلوگیری از آلودگی آب، از سیستمهای تصفیه پساب در مجتمع های تولیدی اســتفاده می‌کند تا ضمن کاهش وابســتگی به منابع آبهای زیر زمینی، از پســاب تصفیه شده در آبیاری فضای ســبز اســتفاده کند. هــم اکنون، ۸ واحــد تصفیه خانه بهداشــتی در میدکو به بهره برداری رســیده و در حال فعالیت است. مجموع تلاش های  هــای انجام گرفته در میدکو موجب شــده اســت، با اینکه نزدیک به ۲۰ درصد اشتغال در سطح استان کرمان ناشی از فعالیت هــای صنعتــی و معدنی میدکو باشــد، تنها نیم  درصد از آب مصرفی استان در مجتمع های تولیدی میدکو مصرف شود.

فناوریهای سبز

در دهه‌های اخیر صنایع فولاد و مس نقش مهمی در توسعه جوامع و پیشرفت صنایع دیگر در ایفا کرده اند. همزمان با ایفای این نقش مثبت، صنایع فولاد و مس به دنبال استفاده بیشتر از فناوری هایی بوده اند که انرژی کمتری مصرف می‌کنند و به نحو بهتری از منابع طبیعی استفاده می کنند. این فناوری ها که به فناوری های سبز مشهور هستند هم در فرایندهای تولیدی اثرگذار بوده‌اند و هم در بازیافت زائدات و مصرف انرژی باعث حفظ محیط زیست شده اند. هلدینگ میدکو بر اســاس این روند جهانی، فناوریهای ســبز را در اولویت برنامه های خود قرار داده اســت تا به این طریق، راههای جدیدی برای کاهش آلودگی هوا، مصرف انرژی و حفــظ منابع طبیعی بیاید و همزمان بــا افزایش راندمان و بهره وری تولید، هزینه های تولید را هم کاهش دهد.

 اخیرا نیز طرح  فضای سبز مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان به منظور مبارزه با چالش ریزگردهای استان کرمان در فضایی به مساحت ۱۵۰۰ هکتار به بهره برداری رسید.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند