در حالت بازپرداخت به روش «ساده»، اقساط ماهانه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی وام نهضت ملی با نرخ سود ۲۳‌درصد و طول دوره بازپرداخت ۲۰ ساله، معادل ۱۰ میلیون و۶۰۰‌هزار تومان برآورد می‌شود. این میزان نه تنها بیش از ۴۰‌درصد حداقل حقوق نیروی کار است که حدود۲ میلیون تومان از کل حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ نیز بیشتر است. حداقل حقوق نیروهای کار در سال ۱۴۰۲، معادل حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. در روش پلکانی نیز، قسط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در سال اول معادل ۹ میلیون و۵۰۰‌هزار تومان می‌شود. این در حالی است که علی نیکزاد رئیس بنیاد مسکن اعلام کرده است: بازپرداخت این وام به صورت پلکانی است و اقساط این وام نیز به شکلی است که نباید بیشتر از ۴۰‌درصد از حداقل حقوق قانون کار باشد.با توجه به روند افزایش حقوق نیروهای کار در هر سال، به نظر نمی‌رسد که حتی در سه سال آینده نیز، حتی با روش بازپرداخت پلکانی، قسط ماهانه وام نهضت ملی، کمتر از ۴۰‌درصد حداقل حقوق باشد. حداقل حقوق نیروهای کار امسال نسبت به سال قبل حداکثر ۲۷‌درصد افزایش یافت.