مقصود از خانه مصرفی در این گزارش، خانه‌های قابل سکونت با امکانات حداقلی مثل آسانسور و سن بنای زیر ۲۰ سال است که ترجیحا متراژ آنها متوسط باشد؛ نه آن  قدر کوچک و نقلی و نه بزرگ‌تر از ۱۰۰ مترمربع. خانه‌های میان‌متراژ عرضه شده به محله‌های مصرفی بازار مسکن برای فروش، در حال حاضر عمدتا قیمتی در حدود ۳ تا ۵میلیارد تومان دارند. در این میان خانه‌های حول و حوش ۳میلیارد تومان یا بسیار نقلی یا بسیار قدیمی هستند و مطلوبیت آنها برای متقاضیان خرید قدری کمتر است. به هر روی به نظر می‌رسد خرید خانه مصرفی و معقول با بودجه کمتر از ۳ میلیارد تومان در اغلب محله‌های متوسط و تا حدودی متوسط به پایین قیمتی در پایتخت به سادگی ممکن نباشد.

16 copy