امینی گفت: شرط ایجاد زنجیره ارزش از رهگذر اجرای مگا‌پروژه‌ها به عنوان اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد کشور نهادینه شدن موضوع پژوهش در واحدهای صنعتی بزرگ در کشور است. عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر ضمن اظهار امیدواری نسبت به افزایش نقش دانشگاه‌‌‌ها و مراکز پژوهشی در تغییر تفکر موجود در بخش صنعت و کشاورزی کشور که عمدتا موضوع پژوهش را مقوله‌ای زینتی تلقی می‌کنند افزود: یکی از ضرورت‌های مهمی که می‌تواند موضوع پژوهش را به مقوله‌ای راهبردی در توسعه صنعتی کشور مبدل کند، حذف انواع رانت در اقتصاد کشور و واقعی شدن رقابت سالم میان واحدهای تولیدی مختلف است. وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی واحدهای تولیدی مجبور خواهند شد برای باقی ماندن در چرخه رقابت از عنصر پژوهش نه به عنوان یک انتخاب بلکه به صورت یک ضرورت حیاتی که ضامن بقای کسب و کار خواهد بود بهره ببرند. یاد‌آور می‌شود در این مراسم از مهدی امینی عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر به‌‌‌ عنوان پژوهشگر برگزیده در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی تقدیر شد.