توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز نوشت: روزگاری، شــاید یک‌هزار ســال دیگر، زمانی که باستان‌شناسان وقایع این عصر را واکاوی می‌کنند، مطمئنا خواهند پرســید « چه شد که ابرقدرتی به نام آمریکا می‌خواست خاورمیانه را با تکیه بر دو اصل پلورالیسم و حاکمیت قانون شبیه خود کند و در نهایت خود با تقلید از بدترین الگوها و رفتارهای قبیله‌ای و سطح جدیدی از بی‌قانونی در حوزه سیاست ملی، در هیئت خاورمیانه ظاهر شد؟

تحزب در دام قبیله گرایی

مردمــان خاورمیانه ممکن اســت قبایل بزرگ خود را شــیعه و ســنی بنامند و آمریکایی‌ها را جمهوریخــواه و دموکرات خطاب کنند، اما به نظر میرســد هر کدام به شکل فزاینده‌ای با یک طرز تفکر ســازگار به اشکال و سطوح مختلف همچون ما عمل می‌کننــد. امــروز قبیله‌گرایی افراطــی در میــان جمهوریخواهان شــتاب و سرعت گرفته اســت.

قبیله‌گرایی عمدتا در میان سفیدپوستان ترویج یافت؛ چرا که میترسیدند با تغییر سریع هنجارهای اجتماعی، گسترش مهاجرت و جهانی شــدن، اولویتهای بلندمدت‌شان در ساختار قدرت آمریکا در حال از بین رفتن باشد، تا جایی که دیگر در کشــور خود احساس اینکه در خانه هســتند نکنند.

برای نشــان دادن این وضعیت آنها به دونالد ترامپ پیوستند؛ همانی که با اشتیاق به تاریک‌ترین ترس‌ها و تحریکات قبیله‌ای، پاسخ داد و توقع آن‌ها را برای گرفتن حق خود از حکومت اقلیت تشدید کرد.

متن کامل این گزارش را با تیتر «خاورمیانه آمریکایی نشد، آمریکا خاورمیانه‌ای شد!»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند