سید مهدی نیازی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سایت ثبت سفارش واردات خودرو، بر اساس مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده، باز شده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت افزود: سایت ثبت سفارش برای واردات خودروهای جدید، همچنان بسته است.