استمداد از کارشناسان

روابط اقتصادی و سیاسی عزتمندانه و مبتنی بر حسن همجواری و خالی از دخالت‌ها در امور داخلی با همسایگان و سایر کشورهای جهان یک اصل خدشه‌ناپذیر در حکومتداری است. دوم اینکه، ایران به همه ایرانیان تعلق دارد؛ بدون تبعیض و بدون هرگونه خط‌کشی. در این مسیر لازم است تا استفاده از همه کارشناسان و متخصصان سراسر کشور شناسایی شده و براساس اصل تخصص‌مداری و مدیریت علمی، بدون هیچ‌گونه تبعیض و صرفا براساس شایستگی، کشور را به بهترین کارشناسان متخصص بسپارید و خود نسبت به تسهیل‌گری و هماهنگی و مدیریت کلان اقدام کنید. سوم، انتظام‌بخشی به همه امور جاری، بودجه‌ای، مالی و پولی باید اساس هرگونه تصمیم حضرتعالی باشد؛ نظم و انتظامی که براساس قانون و اصول علمی و تخصصی است. جناب آقای دکتر پزشکیان مطالبه اصلی ما حرکت بر این سه‌مدار است و دولت حضرتعالی را همواره بر این سه‌اساس نقد و تحلیل خواهیم کرد.