مسیرهای پیش‏‏‌روی ایران

در حالی که جهان به‌سرعت در حال تحول است و میلیون‌‌‌ها اندیشمند و هزاران موسسه‌‌‌ پژوهشی در حال پیشبرد نوآوری‌های علمی و تکنولوژیک هستند، گرفتار کردن اقتصاد ایران در قفس انزوا و خودکفایی جز ماندن در تله‌‌ توسعه‌نیافتگی و فقر و نارضایتی فزاینده ‌‌ ایرانیان نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.  اقتصاد آسیب‌دیده‌‌‌ و تضعیف‌شده‌‌ کشور به دولتی نیازمند است که از طریق گفت‌وگو با جهان، راه ورود ایران به زنجیره ‌‌ تولید جهانی را بگشاید؛ نظام بانکی ایران را از فشار تحریم و خودتحریمی ناشی از نپیوستن به  FATFنجات دهد؛ ایران را به منطقه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری مبدل سازد و با ایجاد ثبات و رونق اقتصادی پایدار، در دل نسل جوان ایران امید به آینده‌‌‌ای روشن را تقویت و تحکیم کرده و جریان خانمان‌سوز مهاجرت نخبگان را متوقف کند.