دو چشم‏‏‌انداز متفاوت پیش‏‏‌روی اقتصاد ایران

به صورت روشن‌‌‌تر، نوع نگاه نامزدهای محترم به آزادی‌‌‌های سیاسی و اجتماعی که در تصمیم سرمایه‌گذاران و همراهی خانواده‌‌‌های آنها وزن بسیاری دارد، مساله برجام و ذی‌نفع کردن اقتصادهای بزرگ ‌‌‌جهانی در منافع برآمده از فضای هرچه بازتر در روابط بین‌الملل و مناسبات اقتصادی، شفافیت قوانین حقوقی و قضایی که می‌‌‌تواند از گفتمان بین دو قوه مجریه و قضاییه حاصل آید، میزان پاسخگویی دولت به مردم، همراهی بدنه اجتماعی با سیاست‌های اصلاحی دولت، نقش تسهیلی و تشویقی در توسعه کمّی و کیفی نهادهایی که نماینده‌‌ بخش‌‌‌های مختلفی از اجتماع هستند و انعطاف در برابر محدودیت‌های برآمده از نهادهای  تصمیم‌گیر که از سرکوب نرخ بهره اسمی و انفعال آن در برابر نرخ تورم می‌‌‌کاهد، همه این موارد در میزان جذب منابع و سرمایه‌گذاری -چه داخلی و چه خارجی- و نیز حجم‌‌‌ نقدینگی و کسری بودجه دولت که محوریت دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین و رشد اقتصادی قابل قبول را شکل خواهند داد، موثرند و می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی ایران را در صورت انتخاب هر یک از این دو نامزد محترم به‌خوبی برای رای‌‌‌دهندگان محترم روشن کنند.