کاپیتالیسم مانند هر سیستم دیگری دارای نقایصی است که باید به موقع شناسایی و رفع شود اما در سه دهه اخیر احزاب حاکم در کشورهای کاپیتالیستی به این نقایص توجه نکرده‌اند و اکنون شاهد تاثیرگذاری این نقایص بر زندگی مردم و نارضایتی آنها هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق، احزاب یاد شده برای جلوگیری از تمایل مردم به سوسیالیسم انواع برنامه‌های اجتماعی را برای افزایش رفاه مردم اجرا می‌کردند و هدف‌شان سازگار کردن کاپیتالیسم با خواست رای‌دهندگان بود. اما در سه دهه اخیر، از میان رفتن رقیب سبب شده احزاب یاد شده در این مسیر حرکت نکنند زیرا دیگر انگیزه‌ای برای راضی نگه داشتن رای‌دهندگان وجود نداشته است. آنها تصور می‌کرده‌اند، مردم جایی برای رفتن ندارند.

اما توجه دوباره مردم به سوسیالیسم و پوپولیسم اشتباه بودن این تصور را عیان کرده است. اکنون انحراف‌هایی در اصول کاپیتالیسم مشاهده می‌شود که اگر رفع نشود، آینده این سیستم در خطر است. همچنین باورهای اشتباهی درباره کاپیتالیسم وجود دارد که باید رفع شود. در مطالب حاضر به باورهای اشتباه درباره کاپیتالیسم، خطراتی که این سیستم را تهدید می‌کند، استدلال‌هایی که درباره برتری کاپیتالیسم بر سوسیالیسم مطرح است و اقداماتی که باید برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کاپیتالیستی انجام شود اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا