در این دوره، استادان و پیشه‌وران از وام‌های نقدی نیز بهره می‌گرفتند. اجرای این سیاست‌ها به تدریج، موجب بهبود فضای تولید و کسب‌وکار در اصفهان شد. از طرف دیگر، رونق تولیدات و گسترش دادوستد و پیشرفت بازرگانی، به پیدایش نهادهایی برای تسریع و تسهیل روابط پولی و تجاری انجامید. از پیامدهای این پیشرفت‌ها می‌توان دایرشدن صرافخانه‌ها و انجام امور صرافی در آنها را بیان کرد. برخی از سیاحان به حضور ۲۱۱ صراف در یکی از بازارهای اصفهان اشاره کرده‌اند.

 

از مقاله‌ای به قلم بدرالسادات علیزاده‌مقدم و ملیحه زمانی، مندرج در پژوهش‌نامه تاریخ‌های محلی ایران، سال پنجم، شماره دوم

این مطلب برایم مفید است