طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاه‌های کیفری باید با حضور هیات‌منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم یا بی‌گناه بودن او، با این هیات مرکب از مردم معمولی است، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده بود و احکام دادگاه‌های بدوی، قابل استیناف و پژوهش بود. طبق روش فرانسوی، سه‌گونه جرم تعریف شده بود: خلاف، جنحه و جنایت که پرونده‌های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی می‌شد. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه بود و قضات دادسرا زیر نظر دادستان (مدعی‌العموم) عمل می‌کردند. جامعه‌شناسان روش دادرسی در سیستم فرانسوی را دقیق‌تر از روش انگلیسی می‌دانند زیرا که قاضی کمتر از اعضای هیات منصفه (که از میان مردم معمولی شهر انتخاب می‌شوند) تحت‌تاثیر احساسات عاطفی قرار می‌گیرد.