روزی که کانال سوئز افتتاح شد

حدود ساعت ۵/ ۸ صبح روز ۱۷‌ نوامبر سال ۱۸۶۹ کشتی‌‌هایی کـه مدعوین را برای افتتاح رسمی کانال سوئز‌ حمل می‌کردند، وارد این‌‌ کانال‌ شدند، کشتی «عـقاب» که حامل ملکه «اوژنـی» -هـمسر ناپلئون سوم- همراهان‌ ملکه و همچنین «فردینان دولسپس» بود، پیشاپیش سایر کشتی‌ها حرکت‌ می‌کرد. به دنبال این کشتی سلطنتی ناوچه‌های حامل «فرانسوا ژوزف» امپراتور‌ اتریش، شاهزادگان پروس و هلند و سفرای انگلستان و روسیه‌ حرکت می‌کردند. روی هم رفته حـدود ۴۰ کشتی نزدیک به ۵ هزار نفر از شخصیت‌های برجسته کشورهای شرق و غرب را حمل می‌کردند. در این لحظات تاریخی کلیه‌ مسافران‌ هیجان شرکت در واقعه‌ مهمی را که موجب پیدایش تحول عظیمی در آینده جهان می‌شد و یکی‌ از مـراحل برجسته کشتیرانی تجاری بعد از مسافرت «واسکودوگاما» به‌شمار می‌رفت، احساس‌ می‌کردند‌. این هیجان تا حدی توام با نگرانی بود. کنتس«دونادایاک» -یکی‌ از نزدیکان ملکه فرانسه- این نگرانی را در یادداشت‌های خود منعکس‌ کرده اسـت.