‌بنا به ماده دوم، دوره تعلیمات ابتدایی اجباری ۶ سال تعیین شد.  ‌در ماده هفتم این مصوبه هم آمده بود: «در هر نقطه که دبستان دایر می‌شود، وزارت بهداری و شهرداری محل باید با نظر وزارت فرهنگ وسایل معاینه طبی دانش‌آموزان را به‌قسمی فراهم سازند که هر یک از آنان در عرض سال تحصیلی لااقل دو بار مورد معاینه پزشک واقع شوند و نیز مکلفند وسایل مداوای مجانی‌دانش‌آموزان بی‌بضاعت خاصه مبتلایان به تراخم را فراهم سازند.»  ‌بنا به ماده هشتم دولت مکلف شد که «همه‌ساله اعتبارات لازم را در بودجه کل کشور برای ساختمان و تاسیس و نگاهداری دبستان‌ها و تربیت آموزگار و به‌طور کلی تامین اجرای این قانون در مدت مقرر پیش‌بینی کند.»