این مکان هم اکنون به یکی از محله‌های گردشگری و توریستی شهر دبی تبدیل شده است. محله بستکیه به‌دست استادان معمار بستکی و به منظور زندگی و سـکونت تجـار بستکی و نواحی اطراف آن در شهر ساخته شده است. اقتصاد منطقه بستک تا حدود زیادی تحت‌تاثیر اقتصاد کشورهای جنوبی خلیج‌فارس است. در قـرن نـوزدهم میلادی بازرگانان و تجار بسـتکی در شـهرهای بمبئـی وکلکته هندوستان و همچنـین کراچـی پاکسـتان دارای دفاتر تجاری بودند. چنانکه به گفته عبـاس انجـم روز: «مردم بستک از بازرگانان قـدیمی جهانگیریـه لارسـتان هستند که اکثـرا درکشـورهای هنـد، پاکسـتان، امـارات‌متحـده‌عربـی، قطـر، بحـرین، کویـت و بنـادر شـرقی عربستان سعودی تجارت و کسب و کار دارند و روابط بازرگانی آنها در سطح بین‌المللی است.»

بعـدها بـا جـدا شـدن هنـد و پاکسـتان از همـدیگر و همچنین کشف و اسـتخراج نفـت در کشـورهای عربـی حوزه خلیج‌فـارس و رونـق اقتصـادی و تجـاری آن مناطق، بازرگانان بستکی دفاتر تجاری خـود را بـه ایـن کشورها منتقـل کردنـد. رونـق تجـارت بسـتک تاسـال ۱۷۸۶ م ادامه داشت ولی پـس ازآنکـه حکـام بستک بر بنادر لنگه، مغویه وکنگ دست یافتنـد، تجـار بستک کم‌کم به بندر لنگه و سواحل خلیج‌فارس نقـل مکان کردند. به هرحال دوران اوج و شـکوه بسـتک و نواحی اطراف آن تا سال ۱۳۰۰ ه. ق بوده است که پس ازآن به سرعت روبه افول نهاد. تجار بستکی بعدها بنا به دلایل مختلف درآن کشـورها ماندگار شدند اما به‌رغم اینکـه خـود آنهـا و حتـی نوادگان آنها بسـتک را ندیـده‌انـد، بـا سـرزمین آبـا و اجدادی خود در ارتباط مداوم هستند. درحـال‌حاضـر بسیاری از اهالی بستک جهت کسب‌وکار و امرارمعاش به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر می‌کنند. بسـیاری از طرح‌های عمرانـی همچـون آسـفالت در جاده‌هـای مختلف بین شـهری و روسـتایی، احـداث شـبکه بـرق، ساخت مدرسه، بیمارستان، درمانگاه و غیـره در منـاطق مختلف بستک بـا همـت و هزینـه همـین تجـار سـاکن کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به انجام می‌رسد.

- پژوهش‌های تاریخی (علمی- پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان دوره جدید، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱، نوشته حبیب‌الله سعیدی‌نیا، عبدالرزاق ملکی