البته هرچند اعتمادالسلطنه هزینه گزاف نگهداری پرسپولیس را عاملی برای به‌کار نگرفتن آن می‌داند، گزارش کرزن از استفاده حاکم بوشهر از این کشتی در مسافربری و برقراری امنیت، پرداخت هزینه‌های نگهداری کشتی و حتی تعمیر آن در یکی از بنادر بمبئی نشان از بی‌پایگی چنین ادعاهایی است. ضمن اینکه خرید این دو کشتی و استفاده از آنها در خلیج‌فارس و کارون (کشتی شوش در مسیر کارون رفت و آمد داشت)، نه‌تنها احساس نیاز در کشتیرانی را تشدید کرد، بلکه منجر به تاسیس وزارت بحری و اعزام عده‌ای به لندن برای کسب علوم مرتبط شد. همچنین در زمان مظفرالدین‌شاه نیز مرتضی‌قلی‌خان برای خرید کشتی جنگی از انگلستان ماموریت یافت که حاصل این سفر خرید ناوی با چند توپ موسوم به کشتی مظفری بود.

منبع: علی‌اکبر تشکری، علی‌اصغر چاهیان، «نگرشی بر نقش صنیع‌الدوله در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی»، جستارهای تاریخی، ۱۳۹۰.