* بختیار: فرودگاه برای ورود امام باز شد.

* امام خمینی: در اولین فرصت وارد می‌شوم.

* امام خمینی: دولت مانع ورود من می‌شود.

* تهران غرق در آتش و خون است.

* بانک‌ها برای یک هفته تعطیل شدند.

* سرگرد آمریکایی در فرمانیه ترور شد.

* بختیار: دولت من بیش از سه هفته عمر ندارد.

* تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران.

* شاه از کارتر شکایت دارد.

* ناصر قشقایی: من دیگر خان نیستم.

* شاه دچار افسردگی شدید روحی شده است.