هرمزگان نیازمند مرکز پیوند عضو

رئیس واحد اهداى عضو هرمزگان اظهار کرد: اکنون ۷۴۰بیمار دیالیزى در هرمزگان نیازمند پیوند عضو هستند. این افراد براى دریافت عضو حتما باید در سامانه دریافت عضو ثبت‌‌‌‌‌نام کنند. حسین‌‌‌‌‌پور با بیان اینکه ۸ عضو و۵۳ نسج و بافت هر بیمار مرگ مغزى قابل اهداست، اضافه کرد: پیوند عضو از مرگ بیماران و پیوند نسوج نیز از معلولیت بیماران پیشگیرى مى‌‌‌‌‌کند. وی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات خوبى برای فرهنگ‌‌‌‌‌سازى اهداى عضو در هرمزگان صورت گرفته و استقبال مردم خوب بوده، افزود: اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. رئیس واحد اهداى عضو دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان همچنین گفت: واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان بین ۶۷ دانشگاه علوم پزشکى ایران در ردیف ۱۰ دانشگاه نخست کشور قرار دارد که نشان از اهمیت اهدای عضو در بین مردم این استان است. وی با اشاره به اینکه این استان هیچ مرکز پیوند عضوی ندارد، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲مرکز پیوند کلیه در بیمارستان شهید محمدى راه‌‌‌اندازى شد.  این مرکز تا سال ۱۳۹۴فعال بود که با انتقال فلوشیپ جراحى پیوند به خارج استان، این مرکز نیز تعطیل شد. اکنون پیوند کلیه، کبد و پانکراس مردم استان، در شیراز و پیوند قلب نیز در تهران انجام مى‌‌‌‌‌شود.  وی در پایان بر ایجاد مرکز پیوند عضو در بندرعباس تاکید کرد.