براساس این گزارش، شیشه‌بر درجه یک، با ۰۲/ ۴۹ درصد دارای بیشترین ‌‌افزایش و سرکارگر، با ۵۳/ ۱۰ درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره‌‌ قبل بوده‌‌اند. طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به ‌‌صورت ۶‌‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیرو‌‌های انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی (١٠٩ قلم) با ارسال پرسشنامه‌های مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‌های‌‌ مجری طرح‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع‌آوری می‌شود. این طرح در مهرماه ماه سال ١٤٠١ برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌‌ اول همان سال اجرا شده است. در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، «شیشه‌بر درجه یک‌» با ۰۲/ ۴۹ درصد دارای بیشترین ‌‌افزایش و «سرکارگر‌» با ۵۳/ ۱۰ درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره‌‌ قبل بوده‌‌اند.  همچنین، مقایسه‌‌ متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره‌‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «‌بنای سفت‌کار درجه یک‌» با ۴۲/ ۴۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آزبست‌کار درجه دو» با ۷۴/ ۰‌درصد بوده است.