استعدادهای تلاش‌گری:

• موفقیت طلبی: عاملی است درونی، ثابت و خودانگیزشی

• پرانرژی بودن: نیاز به تخلیه انرژی فیزیکی درون

• تاب‌آوری: توانایی تحمل فشارهای فیزیکی

• رقابت‌طلبی: نیاز به مقایسه خود با دیگران

• نیاز به کمال: نیاز به رسیدن به کمال از طریق استقلال، تکامل و شناخت

• اعتقاد واقعی: نیاز به متمرکز ساختن زندگی خود حول محور ارزش‌های مورد قبول

• رسالت: تلاش برای تبدیل علایق به عمل

• سرویس‌دهی: تلاش برای ارائه سرویس به دیگران

• اخلاقیات: درک و فهم روشن از خوب و بد که راهنمای اعمال افراد باشد

• تصویرسازی: تلاش برای شکل بخشیدن به تصورات و ارزش‌های مربوط به آینده

استعدادهای فکری و ذهنی:

• تمرکز: توانایی انتخاب اهداف و استفاده از آنها به عنوان راهنمای عمل

• انضباط: نیاز به تزریق ساختارها و نظم‌بخشی به زندگی و کار

• مرتب‌سازی: توانایی هماهنگ‌سازی و ترتیب امور را دادن

• تمرکزکاری: توانایی کنترل حواس در زمان کار کردن

• دید منسجم: توانایی مشاهده نظم و ترتیب

• مسوولیت‌پذیری: نیاز به پاسخگویی و پذیرش مسوولیت‌های محوله

• مفهوم‌سازی: توانایی ایجاد و توسعه چارچوب‌ها و ساختارهای ذهنی

• تمرکز بر عملکرد: نیاز به هدفمند بودن و سنجش عملکرد

• تفکر استراتژیک: توانایی تفکر درباره چیزها و حل مسائل پیچیده بدون در اختیار داشتن اطلاعات کامل

• فرمول‌سازی: توانایی یافتن الگوهای همگون درون مجموعه‌ای از اطلاعات

• استعداد ریاضی: داشتن تسلط ذهنی بر اعداد

• خلاقیت: توانایی شکستن الگوها و ساختارهای سنتی موجود به‌منظور انداختن طرح‌های نو و موثرتر

استعدادهای ارتباطی:

• تاییدطلبی: نیاز به تایید شدن از سوی دیگران

• همدردی: توانایی شناخت احساسات و دیدگاه‌های دیگران

• پیوند زدن: نیاز به ایجاد کارهای گروهی ماندگار

• شبکه‌سازی: توانایی ایجاد شبکه‌ای گسترده از اجزا

• بین فردی: توانایی سرمایه‌گذاری ذهنی و هدفمند بر روابط

• تفاوت شناسی: آگاهی از تفاوت‌های فردی و توجه خاص به آن

• توسعه‌خواهی: نیاز به سرمایه‌گذاری روی دیگران و رسیدن به احساس رضایت

• شبیه‌سازی: توانایی نقش بازی کردن در قالب‌های مختلف

• روحیه تیمی: نیاز به ایجاد احساسات تشویق‌کننده حمایت مشترک

• مثبت‌اندیشی: نیاز به نگریستن به جنبه‌های مثبت و نیمه پر لیوان

• متقاعدسازی: توانایی متقاعدسازی منطقی دیگران

• فعال‌سازی: توانایی حرکت دادن دیگران به سمت عمل

• فرمان دادن: توانایی صدور فرمان و دستور

• مصمم بودن: توانایی استفاده از احساسات و عواطف برای فائق آمدن بر مقاومت‌ها

آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه این استعدادها و ویژگی‌ها در اغلب مدیران کم و بیش وجود دارد؛ اما مدیران بزرگ و موفق توانسته‌اند با شکوفاسازی و تقویت این استعدادها و ویژگی‌ها در خود بر دامنه تاثیرگذاری و تعیین‌کنندگی آنها بیفزایند و رهبری افرادی را بر عهده بگیرند که برای موفقیت در مسیرهای شغلی شان و تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی به کمک مدیرانی بزرگ و موثر نیازمندند.