این نقشه معین می‌کند در هر یک از زیربخش‌‌‌های تامین و مصرف در چه وضعیتی قرار داریم، در این راه به کجا خواهیم رسید و گام‌‌‌های میانی مسیر چه هستند. وی در ادامه گفت: کاهش نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از میزان ۹۰‌درصد به ۶۵‌درصد و همچنین افزایش سهم محیط‌زیست از ۱۰.۷میلیارد مترمکعب در سال به حدود سه‌برابر، از جمله نتایج و رویکردهای قابل‌توجه نقشه راه آب است. سخنگوی صنعت آب کشور تصریح کرد: مطابق با نتایج نقشه راه آب کشور در افق ۱۴۲۰ در مقایسه با شرایط فعلی، حجم آب شرب و بهداشت از ۹میلیارد مترمکعب به ۱۳.۵میلیارد مترمکعب، حجم آب صنعت از ۳.۷میلیارد مترمکعب به ۷.۸میلیارد مترمکعب و حجم آب کشاورزی مطابق با سند دانش‌بنیان امنیت غذایی از ۸۲میلیارد مترمکعب به ۵۱.۵میلیارد مترمکعب خواهد رسید. وی اضافه کرد: براساس این نقشه در افق ۱۴۲۰، در مجموع نیاز آبی بیش از ۵۰میلیون شغل در بخش‌‌‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تامین می‌شود. در افق نقشه راه آب نسبت به وضعیت موجود، حجم اقتصاد می‌‌‌‌تواند در بخش خدمات ۲.۶برابر، در بخش صنعت ۲.۲برابر و در بخش کشاورزی ۱.۷برابر شود. همچنین، نیاز آب بخش صنعت به میزان ۴۵‌درصد از طریق منابع آب متعارف و ۵۵‌درصد از طریق منابع آبی نامتعارف شامل آب دریا و پساب تامین خواهد شد.